2013 m. gruodžio 24 d., antradienis

Seminaras "Dvasinis gyvenimas"

Lina Rudaitienė
Sąmoningo kvėpavimo seminaras "DVASINIS GYVENIMAS"

2013 m. gruodžio 24 d., 10:00 - 14:00 val. Vilnius, Laisvės pr. 125. Centras "Udumbara"
Informacija tel.: +370 610 63249, el.paštu: lina@udumbara.lt

Tai kelionė į vidines erdves, į savosios būties pažinimą, tyrinėjant jos skambesį, raišką ir turinį, klausantis, bendraujant ir suvokiant, kas yra tai, kas atliepia iš mūsų vidaus... arba tyli? Kas aš esu? Kokia mano gyvenimo prasmė? Jei trokšti pažinti tikrąjį, dvasinį gyvenimą, būk "čia ir dabar..." 

SEMINARO TEMOS: 
- Sąmoningo dvasinio kvėpavimo praktikos. 
- Kvėpavimas fizinis, energetinis, sąmonės judesyje. 
- Stebėjimo proceso suvokimas, valdymas, kūrimas. 
- Sąmoningumas įvairiose gyvenimo srityse, būties prasmės suvokimas, išgyvenimas. 
- Malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas ir valdymas. 
- Dvasinis gyvenimas "čia ir dabar", prasminga kūryba, saviraiška, pažinimas. 
ŽINIOS - JĖGA, GEBĖJIMAS PRITAIKYTI ŽINIAS – KELIAS Į DVASINIO GYVENIMO IŠMINTĮ... 

2013 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

2013-12-22 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas žiemos saulėgrįžos vibracija, saulėtekio energijos pagalba audžiant dvasinį būties audinį.
Vyksmas: kvėpavome, pakylėjant sąmonę link Dvasios, susiderinant su laikmečio vibracijomis, įsiklausant į jų nešamą žinią. Tai gali vykti energetinėje raiškoje, garso, spalvos, žodžio, šokio judesio pagalba, žaidimais ir dar kitaip. Tai susiderinimas su Žemės, Mėnulio, Saulės bei kosminėmis vibracijomis, jų tarpusavio darna, įpinta į kasdienybės mitologinį - prasminį audinį (pasakojimai, dainos, žaidimai, būrimai, palinkėjimai ir panašiai). Taip, šiuo metu fizinės šviesos yra mažiausiai, nes diena trumpiausia, o laiko skirti dvasinėms praktikoms buvo daugiausiai, todėl šis laikmetis tuo išskirtinis - galimybe daugau savo dėmesio nukreipti į būties pažinimą, žmogiškos esmės suvokimą, dalyvavimą gyvybės rašto kūrime - "audime" įvairių ritualų pagalba. Sąmoningai kvėpuojant, nirome į tai ne tik kaip tyrinėtojai, o ir kaip gyvenimo audinio kūrimo bendraautoriai, savosios būties kūrėjai. 
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

2013-12-05 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su pirminės dvasinės energijos judėjimo sukuriamu "šviesos garsu" trijuose pasireiškimuose.
Vyksmas: pirminės energijos, esančios pirminėje dvasinėje būsenoje, judėjimas sukuria skaisčios šviesos energiją, pasireiškiančią per tris sirtingas garso, šviesos bei spindulių išraiškas. Pirminio garso suvokimas - tai lyg aidas, atsiradęs dėl garso, ateinančio iš kažkur, bet iš tiesų tiesiog grįžtančio į savo šaltinį, susijungiančio su jį sukūrusiu garsu, tampant su garsu viena. Pirminės susivokimo šviesos atsiradimas - tai lyg vaivorykštė, kuri palaipsniai randasi danguje, formuojasi, tam tikrą laiką tęsia būvimą, o po to ištirpsta dangaus žydrynėje. Tai gali būti debesies danguje palaipsnis asiradimas, jo formos kitimas, judėjimas dangumi bei išnykimas. Galima tai palyginant tai su proto tuštumine prigimtimi, kurioje randasi mintis, kintai ir palaipsniui išnyksta. Pirminių spindulių atsiradimas - tai lyg vaizdinių veidrodyje matymas, kai tai, kas matoma, iš karto atpažįstama, nes jau buvo matyta anksčiau, su kažkuo asocijuojasi. Pavyzdžiui, pamačius bet kokį anksčiau matytą objektą, tik jį pamačius, mes iš karto žinome, kas tai yra. Taip pat pirminių spindulių atsiradimą galime palyginti su saule, kuri skleidžia spindulius, tačiau šiuo atveju saulė nėra pirminė, o spinduliai antriniai, šiuo atveju saulė ir iš jos sklindantys spinduliai yra viena, kadangi pasireiškia, yra mūsų matomi, suvokiami vienu metu. Tokiu būdu mes patiriame, kad garsas, šviesa ir spinduliai yra mūsų pačių pirminės būties energijos pasireiškimas, mūsų sąmoningumo išraiška, kai mes tai įsisąmonintai išgyvename "čia ir dabar".
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

2013-11-21 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su trimis skirtingais sąmonės būviais - visapersmelkianti, judanti ir pirminė sąmonės raiška.
Vyksmas: Visapersmelkianti sąmonė yra visame kame, bet kurioje materijos ar dvasinės būties apraiškoje. Judanti bei save suvokianti sąmonė egzistuoja, reiškiasi tik gyvų būtybių protuose. Jų dėmesį išblaškius, nutrūksta sąmoningumas, taigi kai mes išsiblaškome, nebegalime išlikti sąmoningoje savistaboje, "čia ir dabar". Pirminė sąmonė, pirmapradis sąmoningumas - tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo to, ką mes darome, nes tai būdinga absoliučiai viskam. Pirminė sąmonė egzistuoja amžinai, būtent jos pažinimo, realizacijos siekia judanti (žmogiškoji) sąmonė. Būtent judantis protas suskaldo realybę į "samsara" ir "nirvana". Mūsų tikslas - atstatyti savo realybės vientisumą. Pirminė sąmonė pasireiškia per visas žmogaus pajautas. Remiantis jomis, sąmoningo kvėpavimo pagalba siekėme savo smonės vienybės su erdve. Po to žengėme į sąmonės susiliejimą, susijugimą su stebima, suvokiama erdve. Trečias žingsnis - siekis išgyventi, sąmoningai patirti energijos judėjimą erdvėje, tai yra, būti ne tik vienybėje su erdve, bet tapti ja su visu jos turiniu, energijų judėjimu, t.t. Tam naudojome simbolius, artimiausiai atspindinčius tų trijų skirtingų sąmonės pasireiškimų esmę - lotosas, simbolizuojantis tyrumą, veidrodis - visiško aiškumo simbolis, beribė dangaus erdvė kaip visapersmelkianti išmintis. Taip pat ieškojome dar kitokių, mums labiausiai artimų, suvokiamų simbolių šiems trims sąmonės pasireiškimams atspindėti, kad įtvirtinti tai savo būtyje.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. gruodžio 14 d., šeštadienis

2013-10-30 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: pažintis su trijų vėlyvojo rudens švenčių - Vėlinių, Ilgių, Visų Šventųjų - sakraline prasme. 
Vyksmas: būtis paremta evoliuciniu kitimo ratu - gimimas, augimas, brendimas, senėjimas, mirtis senoje formoje, kad gimti naujoje. Tai ryškiai atsispindi liaudiškoje mitologijoje, pasaulėžiūroje. Tyrinėjome tikrąją Vėlinių prasmę - bendravimas su išėjusiomis artimųjų vėlėmis, Jų pagerbimas, padėkojimas, palydėjimas, atsisveikinimas. Ilgės skirtos ilgesniam parymojimui, gilesniam panirimui į save, savo vidinį pasaulį, rimties ir ramybės, Romuvos savyje sukūrimui. Ilgės išreiškia žmoguje esantį ilgesį - pradžioje ilgimės mus palikusių artimųjų, ilgimės ryšio su Protėviais, stipriname jį atitinkamų ritualų dėka - šiuo atveju tai darėme sąmoningo kvėpavimo pagalba. Vėliau gimsta ilgesys savo tikriesiems - Dvasios namams, tikriesiems dvasiniams Tėvams. Taigi esminis Ilgių tikslas - atstatyti ir sustiprinti ryšį su savo dvasine prigimtimi, Amžinuoju Tvėrėju, Dievu. Sąmoningai kvėpavome Ilgių energija, sąmonės šviesa. Visų Šventųjų dėka žinome, kad jau daug kam iš žmonių pavyko ne tik atstatyti, sustiprinti ryšį su Dieviškuoju Pasauliu, bet ir tapti Dievo šaukliais, pasiuntiniais Žemėje, nešančiais gerąją žinią apie Amžinąją Būtį, jos realumą bei galimybę tai pasiekti. Šventieji savo begalinio triųso, ištikimybės, tikėjimo ir pastangų dėka realizavo Ilgių kurstomą "dvasinį alkį" - pasiekė dvasinę pergalę ir savimi, savo gyvenimu bei mokymu liūdija tai. Kvėpavome Visų Šventųjų energija, šviesa, prasminiais tūriais, kad pasisemti iš Jų stiprybės, mokytis iš Jų, lygiuotis į Juos. 
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

2013-10-23 Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: tikrojo prigimtinio vientisumo išgyvenimas apjungiant išorinį pasaulį su vidiniu.
Vyksmas: vyko sąmoningas kvėpavimas dviem skirtingais – išoriniu ir vidiniu – pasauliais, jų tarpusavio jungtimis, sąsajomis, siekiant pažinti tyrąją dvasinę, pirminę vientisą būtį. Kvėpavome išoriniu pasauliu – erdve, palyginamu su dangumi, tiek skaidriu, tiek su tokiu, kuriuo plaukia debesys arba kuriame spindi saule, mėnulis, žvaigždės. Taip pat kvėpavome vidiniu pasauliu-erdve, kuriame tam tikri reiškiniai randasi, kinta, nyksta (tai pojūčiai, emocijos, mintys, išgyvenimai, kt.). Sąmoningai kvėpuojant vyko šių realybių apsijungimas sąmonės, sąmoningumo, stebėjimo ir suvokimo dėka. Tam panaudojome vaizdinį: saulė kaip išorinis pasaulis, apšviečia savo spinduliais viską be išimties, taip pat ir kristalą, kuris atstovauja mūsų vidinį pasaulį. Kai kristalas skaidrus, pasiekęs arba išlaikęs tyrąjį pirminį būvį, jis tiek perleidžia per save spindulius, tiek atspindi juos. Spinduliai tarp saulės ir kristalo – tai energija, apjungianti išorinį pasaulį su vidiniu, tarsi tiltas. Šie spinduliai juda abiem kryptimis, taigi turime abipusę jungtį. Išgyvenant visa tai sąmoningai visuose trijuose lygiuose – pasauliuose vienu metu, ateiname į tikrojo vientisumo patyrimą, kai esame ne tik mums įprasti vidinis bei išorinis pasauliai, bet ir jungtis – tiltas tarp vidinio ir išorinio pasaulių, prigimtinis dvasinis vienis.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienis

2013-10-02. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas dvasinio gyvenimo pagrindais - dvasinės evoliucinės kelionės pažinimu.
Vyksmas: kvėpavome dvasine šviesa, pakylėjus sąmonę, tyrinėdami žmogiškai prigimčiai suteiktą dvasinio gyvenimo raišką. Tai buvo simbolinė mūsų sąmonės kelionė, primenanti vandens kelionę Žemės planetoje, prasidedančią šaltinio ištakose, bėgant gyvenimo upeliui vis tolyn, kaupiant jėgą bei patirtį, gausėjant, gilėjant, susidūrus su kliūtimis - stiprėjant, įgyjant vis daugiau įvairių bruožų, pvz., lankstumo, takumo, žmogiškos išminties, kitokių savybių, kuriant unikalų savojo dvasinio kelio audinį, raštą. Žmogaus dvasinio gyvenimo (kaip ir vandens) kelionė nesibaigia upei įtekėjus į ežerą, jūrą ar vandenyną, susiliejus su kitomis "gyvenimo upėmis". Netgi čia mūsų laukia galimos transformacijos - virtimas "garais" arba "ledu", susimaišymas - asimiliacija, kt. Siekėme susipažinti su sąmoningo dvasinio gyvenimo ypatumais, būtent sąmoningo dvasinio gyvenimo galimybe kasdienybėje, savo sielos, asmenybės pasirengimu bei pasirinkimu eiti juo.
Visi 2013 m. Sąmoningo kvėpavimo studijos įrašai

2013 m. spalio 12 d., šeštadienis

2013-09-21. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas kartu su tekančia Saule metų ciklo rudens lygiadienio energijomis, rezultatais.
Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasine energija, dvasine šviesa, pakylėjus savo sąmonę, kvėpavome kartu su tekančia Saule, su jos spinduliais, vibracija. Siekėme susipažinti su šių metų rudens lygiadienio energija, jos skambesiu, nešamomis galimybėmis, kvėpuojant siekėme susiderinti su šia energija. Metų ciklas susijęs su Saule bei Žemės planeta, jų tarpusavio padėtimi, tad kilome savo dėmesiu link Saulės, kad pabendrauti ir su ja, išgirsti jos nešamą mums žinią, atitinkančią šio laikmečio aktualijas. Peržvelgėme praeitą pusės metų etapą nuo pavasario lygiadienio iki vasaros solsticijos bei rudens lygiadienio, prakvėpinėjome - analizavome šio etapo energijas, jų pokyčius, apžvelgėme savo per pusmetį pasiektus rezultatus, kokius vaisius, kokį derlių subrandinome tiek savo gyvenime, įvairiausioje veikloje, sociume, tiek savo viduje ko atsisakėme kaip nebereikalingo, o kokius bruožus, savybes, dorybes išugdėme, sustiprinome.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. rugsėjo 22 d., sekmadienis

2013-09-11. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas dvasinis gyvenimas, atsidavimas Dvasiai, dvasinis šaltinis, šventumas, dvasinė šventykla.
Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasiniu tyrumu ir dvasine šviesa, siekėme pažinti sąmoningo dvasinio gyvenimo kelio pasirinkimo atnešamą būvį. Kai žmogus atsiduoda Dvasiai, Tvėrėjui, tampa pilnai jai ištikimas, gyvena dvasinį gyvenimą nuosekliai įtvirtindamas savyje dvasines vertybes, tęsia tai ilgą laiką, Dvasia pradeda skleistis, skambėti, šviesti žmoguje, visame tame, ką jis galvoja, kalba, jaučia, daro, t.t. Ir tuomet palaipsniui į žmogaus gyvenimą, į jo vidinį pasaulį ateina tai, kas būdinga pačiai Dvasiai - šventumas. Tyrumo mes galime siekti savyje, savo kūne, jausmuose, mintyse, tačiau šventumas - tai Aukščiausiojo dovana, nusileidžianti iš Dangaus. Mes tik galime paruošti save šventumui, tačiau ateina jis ne mūsų norų, lūkęsčių dėka, nes tai - Dvasios valioje. Būtent todėl yra svarbus tikras atsidavimas Dvasiai, dvasiniam gyvenimui, aukščiausiai Tvėrėjo valiai. Kvėpuojant siekėme prisiliesti prie dvasinio šventumo energijos, pajusti, pažinti, išgyventi jį. Tam savo dėmesiu judėjome link savo pirminio dvasinio šaltinio, dvasinių ištakų, kvėpavome - "keliavome" savo dvasinio gyvenimo keliu. Jei žmogus tyras, skaistus, jo niekas nebegali suteršti, kaip neįmanoma užteršti Dvasios. Ir tuomet pats žmogus tampa dvasine šventykla, Dvasios talpykla, dvasine šviesa.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

2013-08-27. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas dvasiniu tyrumu, dvasinis gyvenimas kaip pasirinkimas.
Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasiniu tyrumu, tyrinėjome dvasinio gyvenimo kelią. Dvasia į gyvenimą atneša šaltiniu trykštančią gyvybę, gaivinančią ir apvalančią atgaivą. Dvasinis gyvenimas - tai gyvenimas meilėje, tvirtybėje, pasiaukojime, gerume. Tikrajam dvasingumui būdinga sąmonės šviesa, širdies šiluma, pilnatvė. Dvasinis gyvenimas atneša tikrąjį, nepakartojamą gyvenimo skonį, naujas galimybes. Tikroji dvasinė jėga, dvasinė meilė sušildo žmogų tiek, kad jis nebegali apsikęsti ir jam tenka "nusirengti" - nusimesti savo silpnybes, baimes, abejones, įvairius kiautus, stereotipus ir šablonus, kt. Kai tyrumas pripildo kraują, mes gauname sveikatą, kai tyrumas užpildo protą, šis tampa šviesus ir aiškus, kai tyrumu prisipildo širdis, mes tampame laimingi, o kai tyrumas įsitvirtina valioje, mes tampame galingi. Kad rasti tyrumą, reikia gyventi dvasinį gyvenimą. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimo centre - Dvasia, trykštanti tyru gyvybinės energijos šaltiniu, savo skaidrumu apvalanti, vaduojanti, įprasminanti būtį.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis

2013-08-13. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas grožiu, džiaugsmu, sąmoningai auginant savyje optimizmą, pozityvumą.
Vyksmas: mes esame įpratinti daug ką vertinti negatyviai, tad yra svarbu mokytis tai atpažinti ir keisti savo vertinimo įpročius, tapti vis labiau teigiamai objektyviais visa ko atžvilgiu; kažkiek padirbėjus su negatyvumu savyje, ateina metas naujai, pozityviai mokytis žvelgti tiek į save, tiek į pasaulį; sąmoningai kvėpuojant, grožio energijos pagalba pradžioje mokėmės grožėtis bei džiaugtis - tam labiausiai padeda natūralus, gamtos grožis, nes juo iš tiesų lengva grožėtis, džiaugtis, mėgautis; po to siekėme ne tik rasti, pamatyti bei suvokti supantį grožį gamtoje, bet pamatyti jį ir žmonėse, situacijose, aplinkybėse, t.t.; pamilti žmoguje tai, kas gražu - tai tik pirmas žingsnis, po kurio seka mokymasis priimti jį, leisti jam būti tokiu, koks jis yra, prisimenant, kad Dievas žmogų sukūrė pagal savo pavidalą; išmokus tai daryti natūraliai ir paprastai, grožio ir džiugesio versmė apjungia mus su kūrybine Tvėrėjo energija, neša per gyvenimą palaimingai.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. liepos 31 d., trečiadienis

2013-07-23. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas Saulės energija, sąmone, darbas su tikrovės - iliuzijos reiškiniais kvėpuojant.
Vyksmas: mes, pakvėpavus švaria, tyra dvasine energija, prana, po to kaip dvasinės esmės, kvėpavome Saulės energija, bendravome su Saulės žvaigždine sąmone, siekėme susiderinti su ja, išjausti ją kuo giliau, palyginti su mums jau pažįstamomis energijomis, suvokti Saulės energijos prigimtį, kiek tai pasiekiama, suvokiama mums, žmonėms. Po to ėmėme kvėpuoti, kartu dirbant su teiginiais tikrovė - iliuzija, juos kartojant, siekėme suvokti, kas mūsų gyvenime, būtyje yra iliuzija, o kas tikrovė. Ir palaipsniui perkėlėme savo dėmesį vėl link žvaigždinės Saulės sąmonės, panirdimi tikrosios dvasinės realybės glėbin.
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

2013-07-02. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas pažįstant fenomen'alią bei noumen'alią būtis, dieviškąsias proporcijas.
Vyksmas: yra du skirtingi būties pažinimo būdai - fenomen'alusis, paremtas jausminiu, jutiminiu pažinimu, ir noumen'alusis, paremtas suvokimu, įsisąmoninimu. Sąmoningai kvėpavome ir tyrinėjome šiuos du realybės pažinimo būdus. Fenomen'ų pasaulis labiau susijęs su pasekme, nuomen'ų - su priežastimi. Mūsų tikslas - išmokti atpažinti dieviškąsias proporcijas, dieviškos energijos judėjimą nuo... iki..., nuo vieno momento prie kito, nuo vienos situacijos prie kitos, nuo vieno reiškinio prie kito. Ugdyti gebėjimą įžvelgti, "skaityti - suprasti", apibūdinti visiems bendrą būtį. Tai reiškia - bet kurią situaciją savyje išgyventi, patirti kaip vienį, tikrą vienybę su beribe visuma. Gera būti su gražiu žmogumi, dešimteriopai maloniau - su vientisu žmogumi, ir visgi žymiai vertingiau būti greta žmogaus, esančio vienybėje ir harmonijoje su pasauliu, tikrame vienyje. Palaipsniui pereinant nuo fenomen'ais paremtos būties prie noumen'inės, pereinama nuo pasekmių būties prie priežatinės būties, atsiveria amžinasis harmonijos dėsnis, dieviškosios proporcijos, dvasinio grožio apreiškimas.

2013 m. liepos 2 d., antradienis

2013-06-18. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: sąmoningas kvėpavimas vasaros solsticijos energija, dvasine šviesa, dvasine ugnimi, pažintis su ja.
Vyksmas: dvasinių esmių kvėpavimas gamtos aukščiausio energetinio pakilimo jėga, siekiant pažinti šią vibraciją, susiderinti su ja ir tuo pačiu pratęsti gamtinį metų ciklo stebėjimą, vienerių metų trukmės ciklo rato, pokyčių pažinimą; kadangi Rasų metu iš tiesų yra labiausiai pakilusi gamtos energetinė galia, kvėpavome ne tik dvasine šviesa, bet šįsyk ir dvasine ugnimi, švelniai liesdamiesi prie jos, įsileisdami į save, susiderindami su ja, vis labiau nirome į dvasinę ugnį, jos prigimtį, kvėpavimą - bendravimą su ja, kas leido prisiliesti prie galimybės ne tik pažinti save kaip dvasinės šviesos laidininką, bet ir kaip dvasinės ugnies laidininką bei dvasinės ugnies sąmonę, šaltinį, sąmoningo kvėpavimo pagalba kurstyti dvasinę ugnį savyje, spinduliuoti dvasine ugnimi, šviesti, kurti dvasinę šviesą...

2013 m. birželio 22 d., šeštadienis

2013-06-04. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: darbas su negatyviais minčių, emociniais įrašais meditacijos pagalba ir kvėpavimu violetine šviesa.
Vyksmas: dirbant su pozityviais teiginiais kvėpavimo metu, vistiek nepavykstas greitai pasiekti rezultatą, kadangi mūsų protas pripratintas prie idealizacijų, klaidingų įsitikinimų; dirbant kolektyve, tai sekasi lengviau, nes padeda kolektyvinių procesų efektas, o individualus darbas yra žymiai lėtesnis, kalbant apie rezultatus. Bet kuriuo atveju gerau būtų pasinaudoti visų pasaulinių religijų patirtimi - nuolatiniu ilgalaikiu (daug metų) pozityvių idėjų kartojimu, kad pakeisti prote įsitvirtinusius mąstymo šablonus; sąmoningas kvėpavimas ir kolektyvis darbas šį procesą labai pagreitina, daro efektyvesniu.
Kas įtakoja mūsų protą, negatyvius mąstymo įpročius? - 1) vaikystėje gautos nuostatos iš tėvų, 2) mums autoritetą turintys žmonės bei 3) mūsų asmeninė negatyvi patirtis. Kvėpavimas vyko, siekiant atpažinti savyje šias tris skirtingas įtakos formas, mažinti ir palaipsniui šalinti jų poveikį sau dabartyje.
Dar mus įtakoja praeities emociniai išgyvenimai, sukurdami tam tikrus "minčiaformius". Kadangi tai įsirašo ir į mūsų pasąmonę, emocinį kūną, su tuo nepavyksta susitvarkyti vien tik mentalinio darbo pagalba. Čia jau kaip įrankis ypač tinka rebefingo technika, pačio skausmingiausio patyrimo savo atmintyje paieška ir jo skausminio įrašo neutralizavimas, atgailos - atsiprašymo - atleidimo praktikos meditacijos metu. Šio kvėpavimo užsiėmimo metu mes darėme tai ir panaudojome dar vieną labai efektyvų, giluminius sluoksnius valantį būdą - sąmoningą kvėpavimą dvasine violetine šviesa.

2013-05-21. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas savo Sielai svarbiomis asmeninėmis ir koletyvinėmis temomis, jų įsisąmoninimas.
Vyksmas: dvasinių esmių, šviesos vaikų sąmoningas kvėpavimas dvasine šviesa, siekiant suvokti, kokia tema skamba kaip visus koletyviniame procese kvėpuojančius apjungianti, bendra; įsiklausymas, kad išgirsti savo Sielos balsą, pabendrauti su ja ir suvokti jai aktualiausią temą - kas jai svarbu, prasminga, įdomu arba reikalinga, kas įprasmina mūsų, kaip asmenybės, gyvenimą, skatina veikti; suvokus sau aktualią temą, kelias temas, nukreipėme dėmesį į mūsų aplinkoje, tiek artimoje, tiek tolimoje, plačiau skambančias temas - mūsų šeimos, giminės, šalies, kaimyninių šalių, žmonijos kolektyvinės temos, kuriomis gyvena mažesnės bei didesnės žmonių grupės, visuomenė, netgi augalų, gyvūnijos, žmonių pasauliai, Žemės planeta, žvaigždės; siekėme suvokti, kokios temos mums yra svarbiausios, kurios iš jų yra sunkios arba malonios, kokios ir kaip tarpusavyje persipynę, papildo viena kita...

2013-05-07. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas savo tikrąja dvasine pasirinkimo laisve, jos pažinimas.
Vyksmas: sąmoningas kvėpavimas siekiant suvokti savo prigimtinę teisę bei galią laisvai valiai, laisvam pasirinkimui savo gyvenime - kiek jis yra realus, kiek laisvas ir vedantis į teigiamą rezultatą; gebėjimo atleisti kitam žmogui, situacijai efektyvumas - kiek jis realus remiantis savo proto šablonais, per daugelį įvairių patirčių nusistovėjusiai pasaulėžiūrai; suvokiant, kad mes remiamės sąlygotais proto vertinimo šablonais, tampa akivaizdu, kad laisvo pasirinkimo niekada neturėjome; tik perkėlus savo sąmonės dėmesį pilnai į "čia ir dabar", įsitvirtinus dabartyje, mes tarsi išsivaduojame nuo bet kokių stereotipinių mąstymo įpročių ir turime galimybę patirti, ką reiškia būti laisvame pasirinkime, visiškame nepriklausyme nuo praeities, tikroje laisvėje...
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013-04-23. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas prigimtine ir gyvenimo bėgyje sukaupta karma.
Vyksmas: sąmoningas kvėpavimas tyrinėjant praeities karmą (prigimtinę) ir gyvenimo bėgyje sukauptą. Prigimtinę karmą lengviau suvokti per 5 skirtingus jos raiškos aspektus: 1 - šalis, vieta, kurioje gimta; 2 - šeima (tėvai) ir iš jų gauta genetika; 3 - sveikata nuo gimimo; 4 - supanti aplinka, sociumas, suformavęs pasaulėžiūrą; 5 - charakterio bruožai, temperamentas, talentai, gabumai. Kvėpavome siekiant pažinti visu šiuos penkis aspektus, su kuriais atėjome į šį gyvenimą. Po to siekėme pažinti, kokią karmą suformavome jau šio gyenimo bėgyje, tiek pozityvią, tiek negatyvią - ką savyje pagerinome, išugdėme, kuriose srityse nepasistiebėme, o kuriose padarėme pažangą. Tai atveria mūsų Sielos pasirinimą, su kuo ir kaip dirbti, kokie jos esminiai siekiai... Po to kvėpavome vieninga savo karmos raiška - sielos evoliucinėmis programomis kaip šviesos vaikai, dvasinės prigimties esmės...

2013-03-19. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kvėpavimas pavasario lygiadienio energija, praėjusio ciklo apžvalga, naujo metų ciklo pradžia.
Vyksmas: kvėpavome dvasine šviesa, harmonizuodami savo vidinę būsenę, apsijungdami tarpusavyje kolektyviniame, bendrame sąmoningo kvėpavimo procese, vidinėje erdvėje susikabinome rankomis, kvėpavome bendrame vienybės rate, į kurį pakvietėme Žemę - savo vidinėje sąmonės erdvėje apkabinome Žemės planetą kaip gyvą būtybę, mūsų Motulę, mūsų geriausią draugę; po to kvėpavome besibaigiančio metų (Voverės metai pagal Avestos tradiciją) ciklo energija, sąmonėje stengėmės apžvelgti visą nuo praėjusio pavasario lygiadienio iki šių metų lygiadienio pragyventą ciklą, peržvelgiant jo pradžią, tęsinį, kitimus, pabaigą; sąmoningai kvėpavome dviejų - praeinančio ir ateinačio - metų ciklų sandūra, siekiant suvokti šio pereinamojo laikmečio ypatumus; sąmoningai kvėpavome prasidedančio naujo metų (Varno metų pagal Avestos tradiciją) ciklo energija, siekiant susiderinti su naujomis laikmečio tendencijomis, pajusti naujos metų energijos skambesį, kūrybines galimybes...
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013-02-19. Sąmoningo kvėpavimo studija

2013-02-19. Sąmoningo kvėpavimo studija
Tema: kvėpavimas sąmoningumui aprėpiant mikrokosmosą ir makrokosmosą.
Vyksmas: kvėpavome pradžioje greitai, kūdikio kvėpavimo ritmu, palaipsniui pereinant prie lėtėjančio, gilaus kvėpavimo; vis daugiau dėmesio skiriama sąmonei, koncentruotai sutelktai į patį kvėpavimą, į pojučių, emocijų, minčių stebėjimą, dėmesiu siekiant kvėpuoti net iki lastelių, atomų lygmens; įkvepiant sąmonė nukreipta vidun, gilyn, visiškai pilnai pajautose, iškvepiant sąmonė plečiasi į išorę; taip įkvepiant panirstama į mikrokosmosą, tampama juo, o iškvepiant sąmonė ne tik skleidžiasi makrokosmose, ji tampa makrokosmosu; tuo pačiu liekame pilnai sąmoningame, stebėtojo būvyje - stebime kaip mikrokosmosas transformuojasi į makrokosmosą, makrokosmosas telpa mikrokosmose, tai tampa vieniu, sąmonė - be ribų...
Visi 2013 m. studijos įrašai

2013 m. sausio 29 d., antradienis

2013-01-29. Sąmoningo kvėpavimo studija

Tema: kūdikiškas kvėpavimas prigimtine išmintimi, dvasine galia.
Vyksmas: šviesos vaikas kvėpuoja dvasine šviesa, budindamas savyje tyrumą, ramybę, meilę, natūralumą, paprastumą, džiugumą - kūdikiui įprastą būtį; tame būvyje tyrinėjome savo prigimtinę išmintį, dar nesąlygotą dabartinio gyvenimo patirtimis, lyginome prigimtinę išmintį su žmogiškąja gyvenimiškos patirties išauginta išmintimi; vyko pažintis su gyvybinės energijos versme, galingai tryškusia mūsų gyvenimo pradžioje ir po truputėlį senkančia metų bėgyje; lietėmis prie savo kūdikystėje turėto gyvybingumo, harmoningos jo raiškos, siekdami atstatyti ryšį su šiuo dvasiniu šaltiniu savyje; ėjome - tekėjome šviesos gyvenimo keliu lyg gyvybinės energijos versmė, nugalinti visas kliūtis, galinti ir norinti be galo daug nuveikti, remdamiesi nuolatinio veikimo dorybe, nes juk Amžinoji Dvasia yra nuolatiniame judėjime, kitime, sąveikoje su pasauliu - tai dvasinio veikimo galia; kūrėme šviesos gyvenimo kelią savyje, tapome juo visiškai paprastai, tyrai, kaip šviesos vaikas, dabar jau sąmoningai kuriantis savyje ir savimi dvasinės šviesos gyvenimo Kelią - svarbu to nepamiršti, tai tęsti, būti šviesos versme...
Visi 2013 m. studijos įrašai